คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ข้ามไปยังทูลบาร์