ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเขตพื้นทีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ข้ามไปยังทูลบาร์