การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (โครงการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรมและความโปร่งใส ita 2565)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารารบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรมและความโปร่งใส ita 2565

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

          (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

          (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          (3) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          (4) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทึจริตประพฤติมิชอบ

          (5) กิจกรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด่านคุณธรรมและโปร่งใส

         ในการนี้ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้ อบต.บ้านใหม่ ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรมและความโปร่งใสต่อไป

       

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์