การประชุมพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 7/2565

การประชุมพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 7/2565

นายฐาปกรณ์ อรอินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในที่ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 7/2565 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวาระต่างๆดังต่อไปนี้

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์