iรายงานประชุมสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

ข้ามไปยังทูลบาร์