ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
นายธนภัทร อภิวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มีหนังสือเชิญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ในการนี้ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ยื่นเสนอญัตติเพื่อขอมติจากที่ประชุมสภาฯ ดังต่อไปนี้
1.เพื่อให้สภาฯเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9
2.เพื่อให้สภาฯเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
3.เพื่อให้สภาฯเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
4.เพื่อให้สภาฯเห็นชอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ /จัดซื้อโต๊ะทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์