ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้ามไปยังทูลบาร์