ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้ามไปยังทูลบาร์