ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ข้ามไปยังทูลบาร์