ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน

ข้ามไปยังทูลบาร์