การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564
นางสาวธนภรณ์ ผลยาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มีหนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสภาฯ  ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
1.พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง มาตรการลดค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19
2.พิจารณาเรื่องเช่าพื้นที่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ (หลังเดิม)
3.พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มหาราช”
4.พิจารณาเพื่อรับทราบการดำเนินการของบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมกับแหล่งท่องเที่ยวระหว่างอยุธยากับอ่างทองหนองเจ็ดเส้น หมู่ที่ 4
ทั้งนี้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวทั้งหมด
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์