กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

นางอรชุม แช่มเฉย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 และทางสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ได้จัดให้มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ในวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณ หนองขี้นกเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ซึ่งภายในงานมีการปลูกต้นไม้ ในปีนี้มีการนำเอาต้นไผ่ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่นิยมปลูกและให้ความร่มเย็น จำนวน กว่า 500 ต้น  ซึ่งความสำคัญในวันต้นไม้แห่งชาติมีดังนี้ วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกคน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย โดยคณะรัฐมนตรี กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ นำไปสู่การอนุรักษ์ และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้สืบต่อไป วันต้นไม้แห่งชาติ ถือกำเนิดครั้งแรกร้อยกว่าปีที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2515 มีประชาชนในมลรัฐเนแบรสกา ร่วมกันปลูกต้นไม้กว่าหนึ่งล้านต้น และได้ปฏิบัติเป็นประเพณีต่อกันมา ทำให้รัฐต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการตามโครงการกำหนดวันต้นไม้ประจำปีขึ้น ความคิดนี้ได้ถูกแพร่หลายออกไปทั่วโลก และในปี พ.ศ. 2481 กรมป่าไม้ ได้เชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันชาติ ตรงกับวันที่  24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 โดยกรมป่าไม้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในส่วนภูมิภาคดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการจังหวัด ให้มีการปลูกต้นไม้ขึ้นในวันชาติคือ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 และนี่ก็คือการถือกำเนิดวันต้นไม้ประจำปีอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย  ต่อมาในปี พ.ศ. 2494 ที่ประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ  มีมติให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของแต่ละชาติ แต่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 จึงได้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติลงความเห็นว่าให้ถือเอาวันชาติคือวันที่  24 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ต่อมา ปี พ.ศ. 2503 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกวันชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2503 กำหนดให้ “วันเข้าพรรษา” เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติแทน พร้อมทั้งได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีว่า ปัจจุบันสภาพของฤดูกาลได้เปลี่ยนแปลงไปมากต้นไม้ ที่ปลูกใน “วันเข้าพรรษา” ซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูฝนเมื่อฝนทิ้งช่วงเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำ ต้นไม้ไม่สามารถตั้งตัวได้ก่อนถึงฤดูแล้งทำให้ได้รับความเสียหาย จึงขอให้พิจารณาอนุมัติให้ “วันวิสาขบูชา” ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532 ทำให้ปัจจุบัน วันต้นไม้แห่งชาติ จึงตรงกับ วันวิสาขบูชา

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์