การปฏิบัติงานการให้บริการแพทย์ทางเลือก ประจำเดือน เมษายน 2564

การปฏิบัติงานการให้บริการแพทย์ทางเลือก ประจำเดือนเมษายน 2564

นายวัชรพงศ์ ระดพมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มีคำสั่งให้พนักงานลงไปปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ทั้งใน-นอกเวลาราชการ เพื่อการบริการสาธารณ และได้จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการให้บริการแพทย์ทางเลือก (นวดแผนไทยเพื่อการฟื้นฟูบำบัด) โดย นางสาวละออ ไทยเทวรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 โดยเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ใน-นอกสถานที่ ตามบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการจำนวน ตามบ้านจำนวน 60 ราย และมีการนวดตามแบบแพทย์แผนไทย จำนวน 60 ราย ทั้งนี้ในการดูแลผู้ป่วย ผู้สุงอายุ ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามาตรการของทางสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์