โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตามโครงการคุณธรรม ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ฝ่ายนิติการ โดย นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ สาลีผล นิติกรชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินการจัดและรับผิดชอบ โดยเป็นการจัดการอบรมให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน (บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่และผู้นำชุมชน) เพื่อสร้างค่านิยมและปลูกฝังให้เกิดความมีระเบียบและสำนึกในหน้าที่ต่อการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยาย โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และ วิทยากรจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์