การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 2/2564

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มีหนังสือเชิญ คณะกรรมการกองทุน สปสช. เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 2/2564 ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในการประชุมมีสาระสำคัญดังนี้
1.เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุน ปีงบประมาณ 2564 (จำนวน 5 โครงการ)
2.เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการของกองทุน สปสช. ปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา (รายงานผลการดำเนินโครงการของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่)
3.เพื่อจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์