การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 1/2564

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มีหนังสือเชิญ คณะกรรมการกองทุน สปสช. เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1/2564 โดยในการประชุมมีสาระสำคัญดังนี้
1.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ
2.เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุน ปีงบประมาณ 2564
3.เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการของกองทุน สปสช. ปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา
4.เพื่อรายงานสถานะทางการเงินของกองทุน สปสช.
5.เพื่อจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์