ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564

นางสาวธนภรณ์ ผลยาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มีหนังสือเชิญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารโอทอป เอาท์เลท พุทธอุทยานมหาราช (ตลาดหลวงปู่ทวด) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมในการประชุมเพื่อเสนอญัตติในที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้สภาลงมติ วาระที่สำคัญมีดังต่อไปนี้  1.ญัตติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนลดงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน   2.ญัตติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์