กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ วัดธรรมรส

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ วัดธรรมรส

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้ นายสฤษดิ์ เอกยะติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นำข้าราชการ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาโดยรอบบริเวณ วัดธรรมรส ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ สารวัตร และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ตำบลบ้านใหม่ ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นโครงการจากพระราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่ทรงพระราชทานให้ พสกนิกรทุกคนได้เป็นจิตอาสาเพื่อทำความดี เพื่อแสดงถึงความรัก ความสามัคคีของหมู่คณะ และเพื่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่และเพื่อชุมชน โดยเป็นการบูรณาการให้สอดคล้องและสมดัง พระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์