โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโดย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เทศบาลตำบลโรงช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอำเภอมหาราช โดย นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ จิตอาสาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่ง การการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนให้อาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยที่จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 นี้ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการฝึกอบรมหลักๆ ดังนี้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยวิธีการโรยตัวจากที่สูงหรือที่ลาดชัน การฝึกอบรมการทำแผนเผชิญเหตุเสมือนจริง การฝึกอบรมชุดกู้ภัย การผจญเพลิง การปฏิบัติการทีมจิตอาสาภัยพิบัติ การตั้งศูนย์อำนวยการภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมการสาธิตการกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ โดยทีมวิทยากรพิเศษจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน  ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน  ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพระอินทร์ราชา อำเภอบางปะอิน เป็นต้น โดยการอบรมโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไปที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในการอบรมโครงการ ซึ่งโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติเป็นแนวทางจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความ สมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ 904 เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงาน ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการและประสานการ ปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบาย และสมพระเกียรติ โดย จิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้า ตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติ ดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น

   

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์