กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเนื่องในวันคล้ายวัน พระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

 วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2563
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 เนื่องจากในสมัยนั้นไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับประเทศสัมพันธมิตร ซึ่งส่วนใหญ่ธงจะมีสามสี ธงชาติไทยในสมัยนั้นจึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมรี ขนาดกว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน มีแถบสีน้ำเงินแก่กว้าง 1 ส่วน ซึ่งแบ่ง 3 ของขนาดกว้างแห่งธงอยู่กลาง มีแถบขาวกว้าง 1 ส่วน ซึ่งแบ่ง 6 ของขนาดความกว้างแห่งธงข้างละแถบ แล้วมีแถบสีแดงกว้างเท่าแถบขาวประกอบชั้นนอกอีกข้างละแถบ และเรียกธงนี้ว่า “ธงไตรรงค์” และทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยให้วัฒนาสถาพร คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
ซึ่งในปีนี้ วันพระราชทานธงชาติไทย ตรงกับวันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563
จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นายฐาปกรณ์ อรอินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และ นางณัฎฎ์ฐกาญจน์ ผดุงทรัพย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในานามขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอมหาราช โดยมี นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช ประธานในพิธี ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดให้แต่ละอำเภอมีการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก ในวันคล้ายวันพระราชทานธงชาติไทย โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน วปร. 904
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์