ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง เชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาการกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำประจำปี 2563  เพื่อให้การดำเนินงานในการกำจัดผักตบชวาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อสร้างความสามัคคีตลอดจนสร้างจิตสำนึกสาธารณะต่อการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในตำบลบ้านใหม่ให้ดียิ่งขึ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่จึงขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ สารวัตรฯ จิตอาสาพระราชทาน  904 วปร. และประชาชนตำบลบ้านใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันอังคารที่ 15 กันยายน  2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณริมคลองบางแก้ว (หน้าวัดธรรมรส)  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์