กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วย นางสุคนธ์ สุทธิบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันในพื้นที่อำเภอมหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่จึงได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดโครงการกิจกรรรมนี้ขึ้นมา โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำท้องถิ่น อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลบ้านใหม่ และประชาชนจิตอาสา เป็นต้น โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การป้องกันโรค การใช้ทรายวิทยาศาสตร์ในการกำจัดลูกน้ำ

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์