ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2562 และสมัยประจำปีแรกของปีถัดไป

ข้ามไปยังทูลบาร์