ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

ข้ามไปยังทูลบาร์