การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 (เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564)

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

(เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564)

นางสาวธนภรณ์ ผลยาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มีหนังสือเชิญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 (เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564) และในการนี้ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้เสนอขอแปรญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งรายการใหม่ โดยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารโรงเรียนโอทอป เอ้าท์เลท เวลา 09.30 น.

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์