กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น

จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2563 ภายในกิจกรรมมีการปลุกต้นไม้สายพันธุืต่างๆ อาทิ เช่น ต้นยางนา ต้นสะเดา ต้นมะค่าโมง ต้นสัก เป็นต้น กว่า 1000 ต้น ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งได้มีการทำความสะอาดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของอุทยานฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์