ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ส่งเสริมอาชีพตามแนวประชารัฐ (วัดธรรมรส) หมู่ที่ 2

ข้ามไปยังทูลบาร์