กิจกรรมการอบรมโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) องค์การมหาชน

กิจกรรมการอบรมโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) องค์การมหาชน

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มีแนวนโยบายที่จะเสริมสร้างให้ประชาชนในตำบลบ้านใหม่ เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านอาชีพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลบ้านใหม่ จึงได้ประสานไปยัง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) องค์การมหาชน ให้มาดำเนินการจัดการอบรมเชิงองค์ความรู้ เพื่อต่อยอดความรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับ การสร้างรายได้ การประกอบอาชีพ การทำวิสาหกิจชุมชน การเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น ในการนี้ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) องค์การมหาชน เรียนเชิญมานั้น คือ ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)  เกษตรกรดีเด่น และปราชญ์ดีเด่นของแผ่นดิน ที่มาเป็นวิยากรพิเศษบรรยายองค์ความรู้ในเรื่องราวต่างๆให้แก่ประชาชนตำบลบ้านใหม่ และผู้ที่สนใจ โดยมีประชาชนในตำบลบ้านใหม่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ที่จะส่งเสริมศักยภาพความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตำบลบ้านใหม่ ให้ดียิ่งขึ้นตามลำดับ  และในช่วงท้ายกิจกรรมการอบรมของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) องค์การมหาชน   นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับการยังชีพของประชาชนนำมาแจกจ่ายให้กับ ประชาชนตำบลบ้านใหม่ อย่างทั่วถึงกันทุกคน  เพื่อตอบสนองในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 สำหรับประชาชนตำบลบ้านใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์