โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายสฤษดิ์ เอกยะติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้รับมอบหมายจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยมี จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พนักงานลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านใหม่ ร่วมกิจกรรมการกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ บริเวณริมคลองบางแก้ว (เขตท่าตอ-บ้านใหม่) หน้าวัดธรรมรส ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบันคลองบางแก้วเป็นลำคลองขนาดใหญ่สายหลักที่ประชาชนในตำบลบ้านใหม่และใกล้เคียงใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและทำการเกษตรกรรม แต่ด้วยสภาพที่เป็นคลองขนาดใหญ่จึงทำให้ มีจำนวนผักตบชวาจำนวนมากจากพื้นที่อื่นพัดพามาบริเวณพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการกำจัดผักตบชวาตามโครงการคลองสวยน้ำใส จึงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการจัดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์