การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563

จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้รับมอบหมายจาก นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 เพื่อขอเสนอโครงการและลงมติเห็นชอบโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ที่ทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใหม่ ได้นำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพื่อทำโครงการ เช่น โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคติดต่อในเด็ก โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก  ณ ห้องประชุมโรงเรียนโอทอป เอาท์เลท พุทธอุทยานมหาราช (ตลาดหลวงปู่ทวด) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์