โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยความพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อสนับสนุนเกษตรกรและประชาชนในตำบลบ้านใหม่ได้มีสถานที่ต้นแบบพร้อมกับแนวทางในการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์แบบยกสูงและการเผาถ่านแบบอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับตนเองเพื่อเสริมสร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการปลูกผักอินทรีย์แบบยกสูงและการเผาถ่านแบบอนุรักษ์พลังงานของตำบลบ้านใหม่
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตำบลบ้านใหม่ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อให้ประชาชนตำบลบ้านใหม่มีความรู้ความสามารถในการปลูกผักอินทรีย์แบบยกสูงและการเผาถ่านแบบอนุรักษ์พลังงาน
4. เพื่อให้โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธนำผลผลิตไปใช้ทำเป็นอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
5. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนตำบลบ้านใหม่

เป้าหมาย
กลุ่มเกษตรกร ประชาชน ตำบลบ้านใหม่ พนักงานดูแลแปลงผักและการเผาถ่านแบบอนุรักษ์พลังงานในระยะเริ่มต้น และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(โครงการในระยะที่ 1 ได้เริ่มดำเนินการแล้ว)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์