โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 

โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 

ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น อันเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้นและเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงธรรมชาติที่กำลังจะหมดไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ได้ประสานไปยังได้ศูนย์เพาะชำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำต้นไม้มาแจกจ่ายให้กับประชาชนจำนวนกว่า  1000 ต้น อันได้แก่ ต้นมะขาม มะค่าโมง พยุง ขนุน ทองอุไรเพื่อให้ชาวบ้านนำไปปลูกในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของนิเวศ เป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม รับมือกับภัยพิบัติ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อน (Climate Chang) โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในตำบลบ้านใหม่เป็นจำนวนมาก ต่างนำเอาพันธุ์ไม้กลับไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสืบสานโครงการดังกล่าวต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์