ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด19

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด19

ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ไดรับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด 19 โดยให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์โควิด 19 สามารถยื่นความจำนงลงทะเบียน ตั้งแต่ วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ในเวลาราชการเท่านั้น ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

CCF 000172

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์