ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง รายละเอียดการประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางประชารัฐ (วัดธรรมรส) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้ามไปยังทูลบาร์