โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอมหาราช เกษตรอำเภอมหาราช ปกครองอำเภอมหาราช ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านใหม่ นำเสนอแนวความคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และตามแนวทางนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่จะใช้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผลิกวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ใช้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการเพื่อให้ประชาชนในตำบล ได้ใช้เวลาว่างในช่วงนี้ทำการเกษตร ตามแนวทาง โคก หนอง นา โมเดล โดยใช้วิธีการต่างๆ อาทิ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ กระเพรา ตะไคร้ มะเขือ พริก มะละกอ ฯลฯ  การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โคนม โคเนื้อ และปลาน้ำจืด และทำการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกข้าว ในกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในตำบลบ้านใหม่และประชาชนในตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมในงานครั้งนี้ ทั้งนี้ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้จัดให้มีแปลงทดลองต้นแบบ จำนวน 2 แห่ง คือ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ และ บ้านนายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์