การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

นางสาวธนภรณ์ ผลยาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ทำหนังสือเชิญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ อาคารโรงเรียนโอทอป เอาท์เลท (ตลาดหลวงปู่ทวด) ในการนี้ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้นำข้อมูลการ การทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 เพื่อให้สภาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมี จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ทำหน้าที่ เลขานุการสภาฯ ในครั้งนี้ โดยมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลบ้านใหม่ ให้ความเห็นชอบในการ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์