การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่และการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลบ้านใหม่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2563 ในการนี้ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มอบหมายให้ นางสาวธนิกานต์ ปรักแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นผู้จัดการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์