มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้จัดให้มีมาตราการในการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นดังกล่าวเพื่อ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลบ้านใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมาตราการดังกล่าวประกอบไปด้วยทั้งสิ้น 5 ข้อ ได้แก่

        1.ติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์และให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากโรคเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสดังกล่าว และเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

        2.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่สำคัญต่างๆในตำบลบ้านใหม่ อาทิ หมู่บ้านทั้ง 4 หมู่ วัดสุเมธ วัดธรรมรส โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใหม่ สถานที่ราชการต่างๆ ร้านค้าในชุมชน

        3.จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อทำการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยา ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภารัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบล และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

        4.ตั้งจุดตรวจเพื่อคัดกรองผู้ที่มีอุณหภูมิในร่างกายเกินค่ามาตราฐาน 37.5 องศาเซลเซียส เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยมี 3 จุด ในหมู่บ้าน โดยให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ สารวัตร อสม. และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป๊อเต็กตึ๊ง (จุดบางปะหัน) ฐานหลวงปู่ทวด 

        5.การแจ้งข่าวผ่าน กลุ่มไลน์ สำนึกรักบ้านใหม่ ที่ทางนายกองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตั้งขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่องต่างๆที่เกิดในตำบลบ้านใหม่ และแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ ตลอดจนสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส เพื่อช่วยให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์