โครงการศึกษาดูงานท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและการเกษตร

โครงการศึกษาดูงานท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์ตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ ทีมอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมในการหารายได้เพิ่มในการพัฒนาอาชีพจากประสพการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินการทางการเกษตร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนที่เป็นต้นแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยว ฯ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลบ้านใหม่ และเกิดการรวมกลุ่มอาชีพใหม่รองรับธุรกิจท่องเที่ยว เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และชุมชน จึงกำหนดการศึกษาดูงานโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2563 ณ โครงการเกษตรวิชญา ตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ผู้แทนชุมชน องค์กร กลุ่มเกษตรกร วิสหกิจชุมชนและประชาชนตำบลบ้านใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์