กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยได้รับความร่วมมือจากทางอำเภอมหาราช โดยนางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไปและจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาทำความสะอาดบริเวณลานหน้าวัดธรรมรส ภายในกิจกรรมดังกล่าว มีการทำความสะอาดลานหน้าวัด อาคาร ศาลาการเปรียญ โบสถ์วิหาร และชำระล้างความสะอาดโดยรอบของวัดธรรมรส ตามหลัก 5ส และเพื่อเป็นการสร้างความสะอาดภายในศาสนสถาน โดยมีประชาชนและทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์