กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และกิจกรรมการจัดทำหน้ากากป้องกันตนเอง

กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกำับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และกิจกรรมการจัดทำหน้ากากป้องกันตนเอง โดยทีมวิทยากร ครู ก. และทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้ นางสาวประทุมทิพย์ จำนงค์หมู่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมในกิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกำับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และกิจกรรมการจัดทำหน้ากากป้องกันตนเอง ในการนี้ นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักเรียน และประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว กว่า 80 คน โดยภายในงานได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิทยากรทรงคุณวุฒิ นางสุคนธ์ สุทธิบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ และกิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยทีม ครู ก. ของประชาชนแต่ละหมู่บ้านคัดเลือกเพื่อมาเป็นประธานกลุ่มแต่ละหมู่บ้าน และนำทีม ครู ก. ออกไปเผยแพร่ให้ประชาชนในหมู่บ้านของแต่ละชุมชนของตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์