โครงการประชุมประชาคม ระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการประชุมประชาคม ระดับตำบล

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานทีมที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาตำบลบ้านใหม่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้จัดทำการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 โดยได้รับความสนใจจากประชาชนตำบลบ้านใหม่ หมู่ 1-4 จำนวนมาก เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนายกระดับตำบลบ้านใหม่ให้ทัดเทียมกับท้องถิ่นอื่น และเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอนาคต 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์