โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ ทีมงานที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำการศึกษาและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จึงจัดประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการ และร่วมให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการการของบประมาณเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนโอทอปเอาท์เลท อยุธยา : พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวด ทั้งนี้ได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐ-เอกชน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ อาทิ นายอำเภอบ้านแพรก ท้องถิ่นอำเภอมหาราช นายอำเภอบางปะหัน นายกเทศมนตรีตำบลมหาราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพรก ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ รวมทั้งถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ และแผนในแต่ละระดับสู่กรอบและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นแผนเดียวกัน (One Plan)
2. เพื่อบูรณาการการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวโยงกัน และบูรณาการการของบประมาณร่วมกันในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/งบภาค งบอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการท่องเที่ยวของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์