โครงสร้าง อบต.

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
สำนัก/ฝ่าย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ภารกิจ
คนงานทั่วไป/จ้างเหมาบริการ รวม
สำนักปลัด 6 - 5 11 22
ส่วนการคลัง 1 1 2 1 5
กองช่าง 2 - - 1 3
รวม 9 1 7 13 30
ข้ามไปยังทูลบาร์