โครงสร้าง อบต.

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
สำนัก/ฝ่าย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ภารกิจ
คนงานทั่วไป รวม
สำนักปลัด 7 - 7 6 20
กองคลัง - - 4 - 4
กองช่าง 2 - - 1 3
รวม 9 - 11 7 27
ข้ามไปยังทูลบาร์