โครงสร้าง อบต.

 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนหตำบล

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนัก/กอง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างภารกิจ คนงานทั่วไป รวม
สำนักปลัดฯ 5 - 7 5 17
กองคลัง 1 - 4 - 5
กองช่าง 2 - 1 1 4
รวม 8 - 12 6 26
ข้ามไปยังทูลบาร์