ส่วนราชการ

นางสาววรรณนิภา ชินวงษ์

ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง

นายอาคม จันทเขต

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง

นายกมล เบ้าวัน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายสุระศักดิ์ คำอาษา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้ามไปยังทูลบาร์