ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมืองและผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เบอร์โทร 035-610365 ต่อ 108

นางสาวประทุมทิพย์ จำนงค์หมู่

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เบอร์โทร 035-610365 ต่อ 107

นางอรชุม แช่มเฉย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เบอร์โทร 035-610365 ต่อ 107

นายศุภโชค พันธุ์ทอง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เบอร์โทร 035-610365 ต่อ 107

ว่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เบอร์โทร 035-610365 ต่อ 103

นายฐาปกรณ์ อรอินทร์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เบอร์โทร 035-610365 ต่อ 104

ข้ามไปยังทูลบาร์