คณะผู้บริหาร

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

นางสาวประทุมทิพย์ จำนงค์หมู่

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

นางอรชุม แช่มเฉย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

นายศุภโชค พันธุ์ทอง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ข้ามไปยังทูลบาร์